نمایندگی آیفون تصویری سیماران قلهک | ۰۹۱۲۴۰۷۹۴۳۸

نمایندگی آیفون تصویری سیماران قلهک | ۰۹۱۲۴۰۷۹۴۳۸

نمایندگی آیفون تصویری سیماران قلهک

نمایندگی آیفون تصویری کوماکس جنت آباد

نمایندگی آیفون تصویری کوماکس جنت آباد

ايرادات رايج دربازكنهاي صوتي

سيستم كلا خاموش است: ولتاژ تغذيه را چك كنيد و مطمئن شويد اين ولتاژ به پنل نيز ميرسد

هيچ واحدي در را باز نميكند : ولتاژ AC تغذيه را چك كنيد .

 

از سالم بودن قفل اطمينان حاصل كنيد.

قفل عمل ميكند، كليد دربازكن گوشيها را بررسي كنيد F به E اگر با اتصال سيمهاي

صدا از پنل به داخل قطع است :

سیم  A قطع است

ميكروفن پنل خراب است

اشكال در يونيت صوت پنل

صدا ازداخل به پنل قطع است :

قیمت آیفون تصویری سیماران قلهک

سیم B قطع است

بلندگوي پنل قطع يا سوخته است

اشكال در يونيت صوت

هيچك از واحدها زنگ نميخورد :

خروجی D را در تغذيه يا يونيت صوت با يك بلندگو چك كنيد.

صدا از پنل به يك گوشي قطع است :

بلندگوي گوشي قطع شده يا سوخته است نمایندگی آیفون تصویری سیماران قلهک

اشكال در برد صوت گوشي

تعمیرات تخصصی آیفون تصویری سیماران قلهک

صدا از يك گوشي به پنل قطع است :

ميكروفن گوشي قطع شده يا سوخته است

اشكال در برد صوت گوشي

 

ايرادات رايج دربازكنهاي تصويري

سيستم كلا خاموش است : ولتاژ DC تغذیه SF730 را چك كنيد و مطمئن شويد اين ولتاژ به پنل نيز ميرسد

هيچ واحدي در را باز نميكند :  ولتاژ AC تغذیه SF730 را چك كنيد  تعمیرات آیفون تصویری

از سالم بودن قفل اطمينان حاصل كنيد

اگر با اتصال L1 به L2 قفل عمل ميكند، رله دربازكن برد پنل را بررسي كنيد

تعمیرات در بازکن تصویری سیماران قلهک

تصوير تمام واحدها موج دار است :

مسير سيم كشي از كنار سيم كشي برق رد شده است

خازن صافي تغذيه SFF730 نشتي پيدا كرده و بايد تعويض شود

صدا نداريم، زنگ نميخورد و قفل هم عمل نميكند :  قطعي در سيم شماره يك

صداي همه واحدها نويز دارد : سيم شماره ۲ در پنل قطعي دارد

مسير سيم كشي از كنار سيم كشي برق رد شده است

ميكروفن پنل خراب است

تعمیرکار تخصصی در بازکن تصویری سیماران قلهک

 

آگهی های ما


Leave a Reply

تعمیر ایفون تصویری

تعمیر آیفون تصویری

Call Now Buttonدکمه تماس سریع