در این بخش قصد داریم تا ضمن ارائه مطالبی برای آشنایی

شما با ساختار آیفون تصویری ، نصب وعيب یابی این سيستم ها را نيز در حد امکان توضيح دهيم .

برای این منظور ما به توضيح آیفون تصویری یک واحدی می پردازیم تعمیرات آیفون تصویری

و شما می توانيد این مطالب را برای آیفون های با تعداد

واحد بالاتر نيز تعميم دهيد .در ابتدا به ارائه توضيحاتی

پيرامون هر یک از اجزا و نحوه عملکرد آن می پردازیم :

قیمت آیفون تصویری کوماکس غرب تهران

هر سيستم آیفون تصویری از دو جزء اصلی تشکيل شده است : “پنل” و “مانيتور”

 پنل : پنل به قسمتی گفته می شود که در خارج ساختمان نصب شده

و وظيفه گرفتن صدا و تصویر محيط خارج به داخل و انتقال صدای داخل به خارج را عهده دار می باشد .

قالب قسمت های اشاره شده در این پنل با پنل های

چند واحدی یکسان بوده و تفاوت اصلی در تعداد شاسی نمایندگی آیفون تصویری کوماکس غرب تهران

زنگ ها می باشد.نکته قابل ذکر این که برای ساختمان های

بالای هشت واحد بایستی از “پنل توسعه” که اصطلاحاً به  آن

“پنل صوتی” نيز اتلاق می شود استفاده نمود .

تعمیرات تخصصی آیفون تصویری کوماکس غرب تهران

این دو پنل از داخل توسط کابل مخصوصی که همراه سيستم ارائه می گردد به یکدیگر متصل می گردند .

 مانيتور :مانيتور به بخشی از سيستم که درون ساختمان نصب شده

و از طریق آن تصویر را مشاهده و ارتباط صوتی با محيط خارج برقرار می نمائيم اتلاق می شود .

سيم کشی آیفون تصویری:

سيستم آیفون تصویری برای برقراری ارتباط از یک بستر سيمی چهار رشته ای بهره می گيرد .

این بستر چهار سيمی به صورت پيش فرض از چهار رنگ قرمز ،

آبی ، زرد و سفيد تشکيل گردیده است .

ترمينال شماره    سيم رنگ  سيم عملکرد

تعمیرات در بازکن تصویری کوماکس غرب تهران

١         قرمز        انتقال صدا (از مانيتور به پنل)

٢        آبی        منفی ( ١٢ ولت (DCکه برای راه اندازی پنل از مانيتور ارسال می گردد

٣        زرد       مثبت ( ١٢ ولت DC)که برای راه اندازی پنل از مانيتور ارسال می گردد

۴     سفيد      انتقال تصویر (از پنل به مانيتور )

علاوه بر کاربرد های عنوان شده در بالا برای سيم ها ، آنها دو نقش دیگر را نيز عهده دار می باشند :

تعمیرکار در بازکن تصویری کوماکس غرب تهران

– اتصال سيم های قرمز و آبی توليد زنگ می نماید .

– اتصال سيم های قرمز و زرد باعث تحریک رله درب باز کن می شود .(این اتفاق فقط وقتی میافتد که روی مانيتور تصویر داشته باشيم)

جهت راه اندازی سيستم یک واحدی بایستی مطابق نقشه  سيم ها را متصل نمائيد .